Tvåårig utbildning i Uttryckande konstterapi för psykoterapeuter

Denna utbildning vänder sig till dig som är intresserad av att få en specialisering i Uttryckande Konstterapi. 
Utbildningens auktoriseras av The Internationell Networks of Expressive Arts Therapies, i vilka ingår enskilda utbildningsinstitut, högskolor och universitet, bland dessa finns The European Graduate School och Norsk Institutt for Kunst- og Uttrycksterapi / Högskolan i Buskerud med vilka det svenska institutet samverkar.

Behörig att ansöka till utbildningen är du som är verksam som legitimerad psykoterapeut, eller aktivt verksam terapeut med grundläggande psykoterapeututbildning, eller aktivt verksam med annan kvalificerande terapeut-utbildning (musikterapi, bildterapi, dansterapi, gestaltterapi, psykosyntes). Här kan du ladda ner prospekt på en tidigare genomförd utbildning. OBS! I dag kan du endast göra en intresseanmälan. Vid institutet har ett pågående forskningsarbete prioriterats, varför en ny två-årig utbildning tidigast kan starta hösten 2018.

Konsten är omedelbar
Konsten kommunicerar
Konsten överraskar
Konsten levandegör och formar erfarenheter ur människans liv
Konsten är som ett tidshologram
Konsten finns i nuet, i rummet och färdas genom tiden
Konsten rymmer skilda perspektiv
Konsten ger människan frihet att forma livsinnehållet
Konsten visar vägar in i framtiden

Bakgrund

Människans utveckling och konstnärliga uttryck går hand i hand. Konst och kreativitet hör ihop. Den kreativa processen ger möjligheter att arbeta med, förhålla sig till och transformera både smärtsamma och lustfyllda upplevelser. Konstnärligt skapande är resursstärkande.

De konstnärliga språken kan också användas för att kommunicera, skapa relationer och söka mening utan avsikt att skapa en estetisk "fulländad" produkt. Konstnärliga uttryck ingår som en naturlig ingrediens i livets olika faser. De finns i livets början med gungande vaggsånger; i språkutvecklingen genom rytmer, ramsor och danslekar; under tonårstiden där musiken intar en central plats i sökandet efter identitet. Konsten ger form åt upplevelser och erfarenheter som berör de existentiella frågorna: liv-mening-död. Konsten blir bärare av mening och innehåll i det som sker både i människans inre och i hennes relationer till omvärlden. Estetiska upplevelser ger en grund för självförståelse och personlig utveckling.

Arbete med konstnärliga språk i psykoterapi kan beskrivas som en form av "kroppsterapi". Vi relaterar till omvärlden genom våra sinnen. Sinnesupplevelser är kroppsliga fenomen som finns med oss genom hela livet. Synen, smaken, känseln, lukten och hörseln är de "känselspröt" med vilka vi orienterar oss i världen. Konsten talar till oss genom våra sinnen. Oftast är flera sinnen engagerade samtidigt i en konstupplevelse. När vi exempelvis lyssnar till ett stycke musik kan upplevelsen översättas till en inre visuell bild. När vi går på en konstutställning och ser bildkonst kan de bilder vi möter skapa kroppsliga upplevelser, eller gestalta dramatiska skeenden. Lika självklart som våra sinnen hör ihop finns också ett inneboende släktskap mellan de olika konstnärliga språken.

Arbete med konst i psykoterapi utgår ifrån att det inom oss var och en finns en konstruktiv, skapande "kraft" som strävar efter helhet, skönhet och mening. Genom konstnärliga upplevelser och eget skapande kan man finna, utforska och bearbeta sin historia, påverka sin utveckling och öka förståelsen för de skilda sätt genom vilka det omedvetna kommunicerar. Förhållningssättet är både verbalt och icke-verbalt. Vi använder olika konstnärliga språk: musik, bild, dans och rörelse, drama, teater, lyrik och prosa.

Förhållningssättet vilar på den artistiska tradition där olika konstformer blandas för att ge en helhetsupplevelse. I operan, teatern, filmen förenas de olika konstnärliga språken till ett slags allkonstverk. Till denna rika tradition bör också läggas de personer som genom historien burit fram en grupps kulturarv: barder, trubadurer, historieberättare, shamaner, medicinmän m fl. Konstnärlig metodik i psykoterapi hämtar näring ur nämnda traditioner. Syftet är att gestalta och förmedla erfarenheter ur människans liv genom en estetisk form; att skapa relationer och möten där man kan dela och berätta sin historia för andra människor som lyssnar, ser och tar emot berättelsen. I själva den skapande akten finns ett bearbetande och en potentiell läkekraft.

Grunden för arbetet är den relation som uppstår i mötet mellan klient och terapeut. Härvidlag liknar arbetet andra psykoterapeutiska förhållningssätt. Det som utmärker arbetet med konstnärliga metoder är att det finns "ett tredje", dvs. de "produkter" som växer fram under processen. Det kan vara bilder, skulpturer, danser, teaterscener, musikkompositioner, dikter, sagor. Det uppstår relationer till dessa skapade alster vilka ger material för dialog och reflektion. De är uttryck för personliga erfarenheter men är även sprungna ur de mer kollektiva arketypiska fälten vilka är mer eller mindre omedvetna. De inre representationer som finns i klientens inre värld, och som påverkats av tidigare relationer och erfarenheter, återskapas i mötet med psykoterapeuten och i det konstnärliga arbetet. Men man kan också förhålla sig till de konstnärliga "produkterna" som fristående gestalter som förmedlar berättelser och kunskap och som ger upphov till nya och ofta överraskande perspektiv på livssituationen.

Teoretisk grund

Innehållet i utbildningen behandlas ur ett tvärvetenskapligt perspektiv där psykologi, neurovetenskap, sociologi, antropologi och humaniora integreras. Här förenas kunskaper i psykodynamisk teori (främst Affect Regulation Theory), existentiell psykologi och filosofi, analytisk psykologi (Jung) och fenomenologi med kunskaper om konstens läkande och livsbefrämjande förmåga. De utvecklingspsykologiska (t ex. Bowlby, Schore och Stern) och de existentiella perspektiven i psykoterapi har en självklar plats. Den skapande kreativa processen hämtar ofta sin näring i frågor som rör livsvillkoren och vår medvetenhet om dem.

Användningen av konstnärliga uttryck i terapi vilar på följande grundteser:

  • att omedvetna psykiska processer påverkar människans beteende;
  • att barndomens erfarenheter lever vidare i nuet och påverkar människans uttrycksmöjligheter och relationer i vardagen;
  • att det finns en grundläggande förbindelse mellan skapande uttryck och människans inre världar;
  • att det inom varje människa finns en konstruktiv, skapande kraft som strävar fter helhet, skönhet och integration;
  • att det finns ett grundläggande släktskap mellan de olika konstformerna;
  • att människan behöver estetiska upplevelser;
  • att konsten erbjuder ett dynamiskt reflektionsutrymme;
  • att människan under hela livscykeln står inför existentiella valsituationer där konstnärligt skapande kan erbjuda perspektiv.

Studieform och uppläggning av utbildningen

Utbildningen är tvåårig. Utbildningsgruppen möts vid fem tillfällen per år. Varje seminarium sträcker sig över tre hela dagar. Det innebär sammanlagt tio seminarier vilka är förlagda till institutets lokaler, centralt och vackert belägna i Stockholm, utom ett som äger rum på internat. Utbildningen är så upplagd, att det ska vara möjligt att delta, oberoende var i landet man är bosatt. Även deltagare från andra nordiska länder hälsas välkomna!

Pedagogiska ansatser och särskilda kvaliteter

Utbildningen är processinriktad och bygger på att deltagarna integrerar teori och praktik i förhållande till tema och metoder i dialog med varandra och lärarna. Under seminarierna sker kontinuerligt övningar som syftar till att förstå begrepp genom att göra egna erfarenheter. Kursdeltagarna arbetar med eget erfarenhetsmaterial där utrymme ges att reflektera över vad som händer utifrån dynamiska förlopp och teoretiska begrepp. Detta sätt att arbeta kräver en särskild lyhördhet och kunskap hos lärarna. Det förutsätter också att ett gynnsamt hållande klimat skapas i utbildningsgruppen, så att det är möjligt för kursdeltagarna att gå in och ut ur olika upplevelsevärldar.

Eget konstnärligt arbete

Under utbildningen arbetar den studerande med eget konstnärligt skapande. Arbetet sker utanför tiderna för seminarierna. Syftet är att stödja och utveckla den "inre konstnären", öka förståelsen för den konstnärliga processen och öka känsligheten för användandet av konstnärlig metodik i psykoterapeutiskt arbete.

Praktisk tillämpning

En korttidsterapi, ett handledningsuppdrag omfattande 15 timmar genomförs under termin tre och/eller fyra. Deltagaren kan i samråd med handledaren välja att istället för ett nytt uppdrag arbeta med konstnärlig metodik inom ramen för pågående psykoterapeutiskt arbete eller handledning.

Handledning

Handledningen sker i grupp under tredje och fjärde terminen under fem tillfällen om sammanlagt 20 timmar. Handledarna är legitimerade psykoterapeuter med handledarutbildning. Konstnärlig metodik tillämpas i handledningsprocessen. Handledningen är förlagd till kurstid.

Litteratur

Litteraturstudierna omfattar omkring 700 sidor per termin (3-4 böcker).

Utbildningsledare

Margareta Wärja (doktorand vid Aalborg Universitet), leg. psykoterapeut, gruppanalytiker, Uttryckande Konstterapeut och GIM-terapeut med handledar- och lärarutbildning inom sina specialområden. I utbildningen kan olika specialiserade lärare medverka, ibland från andra länder och då är undervisningsspråket engelska.

Kursavgift

Terminsavgiften har ännu inte fastställts. 

Ansökan

I dag kan du göra en intresseanmälan till utbildningen, som kan starta tidigast till våren 2018. Du kommer då att hållas informerad om institutets planer och så tidigt som möjligt få ta del av ett nytt, framväxande kursprogram.

För att kunna söka till denna utbildning skall man ha deltagit i en iworkshop i Uttryckande Konstterapi för att på så sätt få erfarenhet av vårt teoretiska förhållningssätt och vår metodik inom ramen för Expressive Arts. Läs mer under Workshops.

Gör en intresseanmälan »